Rating:

Author
Su Xiao Nuan

Tipe

Judul lain
DKC, Xie Wang Zhui Qi ( Chinese Anime)

Bahasa
China

Release
2013

Status