Rating:

Author
Xiao Jinyu

Tipe

Publisher
Zongheng, Wuxiaworld

Bahasa
China

Release
2008

Status